Habitat Platform

De VN Habitat Agenda

Millenniumdoel zeven bouwt voort op de Habitat Agenda (http://www.unhabitat.org/) die in 1996 werd vastgesteld tijdens de tweede Wereld Habitat Conferentie van de Verenigde Naties in Istanbul. De centrale doelstellingen van de Habitat Agenda zijn de zorg voor passende huisvesting voor iedereen en bevorderen van een duurzame woon- en leefomgeving. Het document bevat ruim 600 aanbevelingen om deze doelstellingen te kunnen realiseren.

Habitat heeft betrekking op mensen in hun woonomgeving en bestrijkt daarmee een breed terrein: van huisvesting tot economie en van gezondheid tot bewonersparticipatie. De Habitat Agenda benadrukt de samenhang tussen deze onderwerpen. Een goede woonomgeving is niet alleen een doel op zich, maar ook een basisvoorwaarde voor het verbeteren van de gezondheid of het bevorderen van een gunstig ondernemingsklimaat. Daarnaast pleit de Habitat Agenda ook voor een goede samenwerking tussen bewoners, bedrijven en overheden om de woonomgeving te verbeteren.

De rol van het Habitat Platform

Het Habitat Platform heeft de opdracht Nederlandse organisaties te ondersteunen die werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden van krottenwijkbewoners en het bevorderen een duurzame leefomgeving. Daarbij ligt de focus op Sub-Sahara Afrika en Midden- en Oost-Europa. Het Habitat Platform fungeert hierbij als makelaar in kennis en contacten.

Daartoe wordt praktisch toepasbare kennis (o.a. best practices) en deskundigheid gebundeld in kennisnetwerken zoals Cities for People (http://www.citiesforpeople.org/) en Toolkit Partcipation (http://www.toolkitparticipation.com/). Het Habitat Platform bevordert de verspreiding en toepassing daarvan door organisaties die werkzaam zijn in het veld te ondersteunen bij hun vraag naar kennis en informatie.

Daarnaast brengt het Habitat Platform door middel van match-making partnerorganisaties bij elkaar in innovatieve samenwerkingsverbanden voor kortere of langere duur. Dit gebeurt met behulp van websites en andere elektronische middelen maar ook via bijeenkomsten zoals de jaarlijkse Wereld Habitat Dag.

Het uitgangspunt voor de activiteiten van het Habitat Platform wordt gevormd door de City-Wide Approach. Dit is een integrale en interactieve aanpak voor het bevorderen van een duurzame leefomgeving.

Het Habitat Platform is in 1998 opgericht door het Ministerie van VROM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt door beide ministeries financieel ondersteund.

Uw inbreng

Uw inbreng is essentieel

Waarom is Habitat Platform interessant voor u? Uiteraard moet u die vraag zelf beantwoorden, maar wij kunnen alvast een voorzet geven. Naar ons idee kan niemande de ogen sluiten voor de snelle verstedelijking die op dit moment in de wereld plaatsvindt. De vraag is groot naar praktische kennis een vaardigheden. Kennis die mogelijk bij u en uw organisatie aanwezig is. Mogelijk bent u ook al in het buitenland actief of wilt u dat worden. Door uw kennis te delen en kennis op te doen via Habitat Platform, draagt u in belangrijke mate bij aan de doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Steeds meer bedrijven en organisaties realiseren zich dat ondernemen niet alleen een kwestie van geld is, maar ook van waarden.

Waarden zoals een gezonde en uitdagende werkomgeving, zorg voor het milieu en, internationaal gezien, mensen- en arbeidsrechten. Het zijn waarden die bijHabitat Platfrom hoog in het vaandel staan. Graag brengen we u in contact met partners in binnen- en buitenland, om zo samen te werken aan ons gemeenschappelijk doel: een duurzame leefomgeving.

In de praktijk

Op deze pagina’s laten we zien hoe innovatieve instrumenten en methoden in de praktijk worden toegepast en tot resultaten leiden. Het Habitat Platform werkt samen met organisaties die elk op hun eigen wijze werken aan het verbeteren van de woonomgeving en het bevorderen van duurzame stedelijke ontwikkeling. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar Sub-Sahara Afrika en in Midden- en Oost Europa.

Veel voorbeelden van innovatieve instrumenten en de toepassing daarvan in de praktijk zijn verzameld ‘toolkits’ zoals Cities for people, Toolkit Citizen Participation en de Reference Guide Urban Poverty Alleviation. Daarnaast ontwikkelt het Habitat Platform in samenwerking verschillende partners de City-Wide Approach, die wordt toegepast in stedenbanden maar ook geschikt is voor andersoortige habitat-projecten.

Het Habitat Platform laat op deze pagina’s projecten en activiteiten zien waarbij het zelf betrokken is en waarbij een innovatieve werkwijze wordt toegepast. Daarnaast willen wij op deze plaats ook ruimte bieden aan onze partnerorganisaties om zelf een project of instrument voor het voetlicht te brengen. Op de pagina In actie! zal regelmatig een nieuw instrument of praktijkvoorbeeld in de schijnwerper worden gezet.

0
0
0
0
0